Informatie voor ouders

Sunrise Begeleiding

Welkom

Welkom bij Sunrise!
Sunrise is gelegen aan de rand van Rockanje in het mooie afwisselende landschap van Voorne. Het is een prachtige plek om jongeren te laten werken aan hun toekomst!

Begeleiding jongeren

Sunrise begeleidt jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die om verschillende redenen niet meer naar school kunnen of willen. Vaak gaat het om jongeren die zijn vastgelopen in de thuissituatie en de school.  Vanuit een goede relatie met de jongeren helpen we hen door te werken aan hun vaardigheden en zelfstandigheid.

Visie

Sunrise gaat uit van mogelijkheden en kracht en niet van belemmeringen. Sunrise werkt samen met de ouders en alle anderen die betrokken zijn bij de ondersteuning van de jongeren. Sunrise werkt vanuit één plan, voortbouwend op de resultaten vanuit eerdere behandelingen en samenwerkend met het onderwijs of de werkplek.

Wat is Sunrise

Sunrise is een kleine organisatie die jeugdzorg en WMO aanbiedt. Wat de jeugdzorg betreft begeleidt Sunrise jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die om verschillende redenen niet meer naar school kunnen of willen. Vaak gaat het om jongeren die zijn vastgelopen in de thuissituatie en op school.  Vanuit een goede relatie met de jongeren helpen we hen door te werken aan hun vaardigheden en zelfstandigheid. Het kan voorkomen dat de jongeren tijdens hun Sunrise verblijf 18 jaar worden. Dan gaat de jeugdwet over in het WMO. Met deze wijziging verandert ook het programma. Er wordt dan vooral ingezet op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wat vindt Sunrise belangrijk

Voorop staat de relatie. Met de jongeren en hun ouders. De uitspraak ‘zonder relatie geen prestatie’ is ook voor Sunrise waar. Daarnaast werken we met een plan. In dit plan staan de doelen, de activiteiten en de verwachte resultaten beschreven. Regelmatig wordt bekeken of de doelen worden behaald. Dit wordt besproken met de jongeren en hun ouders. Samenwerking met de behandelaars en de school, als deze in beeld zijn, zorgt voor een goede doorgaande lijn in de ontwikkeling van de jongeren.

Bij Sunrise gaat het om het weer kunnen motiveren van jongeren, het weghalen van de drempels die kansen in de weg staan en het vergroten van vaardigheid zodat zij weer kunnen deelnemen aan de samenleving. Een samenleving die gaat van een vriendenkring, een ontspannen thuissituatie, weer kunnen, durven reizen, lid worden van een sportclub, tot het weer fijn vinden om naar school te gaan.

Wat is het programma

Het grootste deel van de activiteiten van de jongeren vindt plaats op de locatie Rockanje. De dag wordt gestart met het samen met de jongeren doornemen van het programma. Het eerste half uur zijn dat vaak de karweitjes en taken behorend bij het verzorgen van dieren. Daarna wordt in kleine groepjes aan de doelen die voor de jongeren gelden. Voorbeelden zijn het aan kunnen geven van grenzen, het kunnen omgaan, beheersen van de emoties, het leren samenwerken, enz. De werkvormen variëren van trainingen, coaching en sport en spel. De activiteiten gaan altijd samen met het ‘waarom’. Wat willen we, wat wil jij bereiken? En na afloop, hoe ging het? Welke keuze heb je gemaakt? Hoe zou het ook kunnen?

Hoe gaat de aanmelding

Als Sunrise door de gemeente benaderd wordt om een jongere te begeleiden start het altijd met een kennismaking. De jongere en de ouders worden uitgenodigd een bezoekje te brengen aan Sunrise (locatie Rockanje). Hier krijgen jongere en de ouders een beeld van hoe Sunrise eruit ziet: een open stal, met de paarden, geiten, schapen, konijnen, kippen en pauwen.

Er wordt verteld hoe in grote lijnen het programma eruit ziet, hoe er gewerkt wordt met de jongeren, hoe de jongeren aan zichzelf kunnen werken, wat de functie van de dieren, met name de paarden, in de begeleiding is en wat de jongeren van Sunrise kunnen verwachten. In het geval de ouders zelf als eerste contact opnemen met Sunrise wordt hen gevraagd om contact op te nemen met de gemeente.

ervolgens wordt de jongere uitgenodigd om een paar uur mee te doen. Op deze manier kan worden bekeken of Sunrise kan bijdragen tot de ontwikkeling van de jongere en de jongere kan uitmaken of Sunrise bij hem of haar past. Zo ja, dan kunnen de voorbereidingen voor een beschikking worden gestart. Er is een proefperiode van een maand. In die vier weken kan goed worden bezien of de plaatsing bij Sunrise kansrijk is en zal definitief de beslissing vallen over de toelating.

Wie werken er bij Sunrise

Bij Sunrise werken 5 personen: Ad, Tonny, Romy, Andrea en Peter. De werkzaamheden zijn verdeeld. Ad en Tonny houden zich vooral bezig met de groep boven de 18 jaar en onderhouden samen met Peter de contacten met de gemeenten. Romy en Andrea begeleiden de jongeren tot 18 jaar. Peter begeleidt een aantal jongeren individueel en overlegt met de scholen.

Telefoon: 06-21823424

Ad

Ad geeft trainingen en coacht de jongeren onder de 18 jaar. Daarnaast richt hij zich op de groep boven de 18 jaar en onderhoud contacten met de gemeente.

Telefoon: 06-57743985

Tonny

Tonny is contact persoon voor de ouders van de groep onder de 18 jaar. Daarnaast begeleid ze de groep boven de 18 jaar en onderhoud contacten met de gemeente.

Telefoon: 06-15220302

Romy

Begeleid de jongeren tot 18 jaar.

Andrea

Begeleid de jongeren tot 18 jaar.

Peter: 06-28473710

Peter

Peter begeleidt jongeren individueel onder de 18 jaar. Hij ondersteunt en draagt bij aan leerprojecten bij Sunrise. Hij onderhoudt contacten met scholen.

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat er een klacht is over Sunrise. Wat dan te doen. Om te beginnen is het goed de klacht te bespreken met Sunrise zelf. Het kan zijn dat een gesprek tot de oplossing leidt of dat passende maatregelen genomen kunnen worden. In het geval het overleg met Sunrise niet tot een oplossing leidt kan men zich wenden tot de externe klachtenfunctionaris van Sunrise. De taken van klachtenfunctionaris hebben zowel betrekking op de jongeren en ouders als op Sunrise en zijn gericht op de oplossing.

De contactgegevens voor de klachtenfunctionaris zijn:
Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht
T.a.v. Dennet Wempe
Lombokstraat 20
2022 BJ Haarlem
E-mail: info@eckg.nl